ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง/วิทยฐานะ

นายสุรินทร์ ศิริวิชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

นายภาวัช กันธวรรณ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ

นางสาวรุ่งนภา แก้วกองมา
ครูผู้ช่วย

นางณัฎฐนิชา ขันตัน
เจ้าพนักงานธุรการ

นางจริยาวดี พริ้งดี
ครูธุรการ

นายธวัชชัย กันตี
ครู (พนักงานงานราชการ)

นางสาวรัชนก เสพปันคำ
ครูผู้ช่วย

นางสาวหยาดฝน สิงห์ทร
ครูผู้ช่วย

นางสาววรชพร ปันยศ
ครูผู้ช่วย

นางสาวดาววรักษ์ แก้ววอ
ครูผู้ช่วย

นางดอกฝ้าย แสงสุวรรณ์
ครู (อัตราจ้าง)

นายบุญทอง ต๊ะมูล
นักการภารโรง

นางสาวกิตติยา วงค์รินทร์
ครูผู้ช่วย

นายทวีศักดิ์ ธิมา
ครูผู้ช่วย

นายวิรัตน์ ปานหมอก
ครู ชำนาญการ

นางบัวเรียว จันที
ครู ชำนาญการ

นายยุทธนา วงศ์ใหญ่
ครู

นายสาโรจน์ มาหมื่น
ครู ชำนาญการ

นางภัทร์วดี ปัจจารี
ครูผู้ช่วย

นางจารุวรรณ รัตนทวีชัยพร
ครูผู้ช่วย

โฆษณา
รหัสโรงเรียน : 130493
ชื่อสถานศึกษา : บ้านสันต้นหมื้อ
ที่อยู่ : 196 หมู่ 4 บ้านสันต้นหมื้อ
ตำบล : สันต้นหมื้อ
อำเภอ : แม่อาย
จังหวัด : เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50280
เขตพื้นที่การศึกษาที่ : 3
โรงเรียนในสังกัด :
กลุ่มโรงเรียน :
อีเมล์ : krukang_sombat@hotmail.com
เว็บไซต์โรงเรียน : http://www.baansuntonmue.com
โทรศัพท์ :
โทรสาร : 053-377-343
วันที่ก่อตั้งโรงเรียน :
คำขวัญโรงเรียน :
วิสัยทัศน์ :
โครงการพิเศษของโรงเรียน :
ข้อมูลนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน

จำนวนนักเรียน อ.1-3 : 92 คน จำนวนนักเรียน ป.1-6 : 267 คน
จำนวนนักเรียน ม. 1-3 : 71 คน จำนวนนักเรียน ม. 4-6 : 0 คน
จำนวนครู/อาจารย์ : 13 คน จำนวนบุคลากรอื่นๆ : 14 คน
ห้องเรียนและอาคารเรียน

ห้องเรียน : ห้อง อาคารเรียน – ไม้ : อาคาร
ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ : ห้อง อาคารเรียน – ปูน : อาคาร
ห้องคอมพิวเตอร์ : ห้อง โรงยิม : อาคาร
ห้องปฏิบัติการทางภาษา : ห้อง อาคารเอนกประสงค์ : อาคาร
ห้องสมุด : ห้อง โรงอาหาร : อาคาร
อุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอน

โทรทัศน์ : เครื่อง โทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม : เครื่อง
คอมพิวเตอร์ : เครื่อง คอมพิวเตอร์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต : เครื่อง
เครื่องฉาย (LCD Projector) : เครื่อง ความเร็วอินเทอร์เน็ต :
กล้องวีดีโอ : เครื่อง เครือข่ายอินเทอร์เน็ต :
กล้องถ่ายภาพนิ่ง : เครื่อง เครื่องเล่น CD/DVD : เครื่อง

เว็บไซค์ของ นางสาว นารีรัตน์ แจ้งไชยศรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เลขที่ 14